Zastupitelstvo obce tvoří členové, jejichž počet na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Při určování počtu členů zastupitelstva se přihlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Zákon o obcích stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva podle velikostních kategorií. Například u obcí do 500 obyvatel je rozpětí 5 až 15, u obcí nad 150 000 obyvatel činí 35 až 55. Přestože kompetence členů zastupitelstva jsou stejné, zákon o obcích rozlišuje tzv. uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva a s tím spojené odlišné nároky vyplývající z výkonu funkce. O tom, kdo se stane uvolněným členem zastupitelstva obce, se hlasuje na zasedání zastupitelů. V malých obcích je obvyklé, že žádný člen zastupitelstva není dlouhodobě uvolněn. Uvolněným členem zastupitelstva obce je ten, kdo je pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru.

Složení zastupitelstva obce Prosetín

 • Pavel Boček
 • Mg. Kateřina Fučíková - člen rady obce
 • Petr Hlaváček
 • Blanka Hlaváčková
 • Ladislav Horský
 • Zdeněk Jakeš
 • Alena Jančíková
 • Miloš Jura
 • Vladimír Kalda
 • Ing. Jaroslav Kotlán - starosta obce
 • Jitka Nesvatbová
 • Radim Procházka - člen rady obce
 • Josef Slezák - člen rady obce
 • Ing. Robert Škrabal - místostarosta obce
 • Miroslav Šváb