Registrační číslo projektu

  •  CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011184

Cíl projektu

  • Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Prosetín. Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu Protipovodňová opatření obce Prosetín, v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí