Vlastníkům lesa v k.ú.: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, Čtyři Dvory, Brťoví a Louka

 

 

Upozornění ve věci kalamitní těžby a skládkování dřeva na zemědělské půdě

 

 

Zemědělská společnost Prosetín, a.s. upozorňuje vlastníky lesů na nutnost nahlášení skládek dřeva na zemědělské půdě v jejím užívání.

Užívání pozemků nebo části pozemků trvalého travního porostu a orné půdy pro účely skládkování dřeva z kalamitní těžby je možné pouze na základě předcházejícího souhlasu Zemědělské společnosti Prosetín, a.s., jako uživatele dotčených pozemků (jako jejich vlastníka nebo nájemce). Souhlas bude vlastníkovi lesa vydán po splnění následujících podmínek určených ministerstvem zemědělství:

  • skládka dřeva na zemědělském pozemku vznikne až po podání žádosti o dotaci v daném kalendářním roce;
  • dřevo bude na zemědělském pozemku skladováno dočasně, nejpozději do konce kalendářního roku, za který je poskytována dotace;
  • bude doloženo potvrzení odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa o kalamitním původu dřeva skladovaného na zemědělské půdě.

V případě nesplnění uvedených podmínek může dojít ke krácení zemědělských dotací na skládkováním a přejezdy dotčené pozemky. Stav na dotčených pozemcích bude v průběhu roku ze strany Státního zemědělského a intervenčního fondu kontrolován snímkováním. V případě zkrácení nebo odnětí dotace by pak statutární orgán společnosti byl ze zákona povinen vymáhat vzniklou škodu po vlastnících lesních pozemků.

Za účelem předejití sporů o náhradu škody a nutnosti škodu nahradit (zaplatit) žádáme o nahlášení skládkování a přejezdů v sídle společnosti Zemědělské společnosti Prosetín, a.s.

                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                               Zemědělská společnost Prosetín, a.s.
                                                                                                                                                                                                                                               za představenstvo Karel Vrbický a Jana Coufalová