Komise rady obce

Rada obce může rovněž zřídit své orgány, tyto se ex lege označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty předkládají zmíněné komise výhradně svému zřizovateli tedy radě obce.  Komise  je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c) z.č 128/2000 Sb.[20]

Složení Kulturní komise rady obce Prosetín

  • Blanka Hlaváčková - předseda kulturní komise
  • Alena Jančíková
  • Jitka Nesvatbová

Finanční výbor

Finanční výbor je jednak kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také současně jeho iniciativním orgánem. Finanční výbor kontroluje hospodaření obce.

Složení finančního výboru

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor  kontroluje  plnění usnesení  zastupitelstva obce  a rady  obce, je-li zřízena .

Složení kontrolního výboru