1. Oznámením hejtmana Kraje Vysočina nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha

Na území celého Kraje Vysočina je počínaje dnešním dnem až do odvolání zakázáno:

  • rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,
  • používání pyrotechnických výrobků,
  • používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
  • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

 

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:

  • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
  • suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
  • plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
  • sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

 

Vedení Kraje Vysočina i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina děkují veřejnosti za respektování opatření.