www.prosetin.cz

Zřizovací listina
Zřizovací listina místní knihovny v Prosetíně

Zastupitelstvo obce Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, schválilo na svém zasedání dne 6.12.2001 v souladu se zákonem č.128/2000 sb., o obcích, zákonem č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů výše uvedených zákonů, zřízení
místní knihovny (dále jen knihovna) s účinností od 1.1.2002.
 1. Knihovna je organizační složkou obce
 2. Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a povinností.
 3. Sídlem knihovny je obec Prosetín, č.p. 41
I.
Účel zřízení


Účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem. Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti.
II.
Předmět činnosti
 1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce. Buduje a využívá fond regionální literatury a tiskovin obce. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 2. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i institucionálním uživatelům absenčními a prezenčními výpůjčními službami.
 3. Poskytuje i využívá meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven (výpůjčních, bibliografických, reprografických a informačních).
 4. Zajišťuje přístup k informacím, zprostředkovává informace ze státní správy a veřejné samosprávy. využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje.
 5. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny.
 6. Při zajišťování knihovních fondů a služeb občanům kooperuje s úsekem pro výkon regionálních funkcí knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Obsah, formy i podmínky spolupráce jsou předmětem zvláštní dohody.
III.
Vedení knihovny
 1. Knihovník je jmenován a odvolán radou obce.
 2. Knihovník odpovídá zřizovateli za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných předpisů a pokynů zřizovatele.
 3. Zřizovatel může ustanovit knihovní radu jako svůj poradní orgán. V čele rady obvykle stojí člen obce a knihovník je členem knihovní rady.
IV.
Hospodaření knihovny
 1. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vázáno na rozpočet obce. Finanční částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.
 2. Knihovna hospodaří s finančními prostředky, které jí poskytuje obec ze svého rozpočtu. Příjmy knihovny jsou příjmem obce, knihovna je odvádí na účet obce.
 3. Knihovna nakládá se svěřenými finančními prostředky podle pokynů zřizovatele.
 4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Účelové dotace, finanční dary a sponzorské příspěvky musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 5. Získané finanční prostředky je knihovník povinen odevzdat do rozpočtu obce.
 6. Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou činnost využívá je majetkem obce a je dán knihovně k užívání.
V.
Závěrečná ustanovení
 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Ruší se statut místní knihovna Prosetín ze dne 1.1.1982.
 3. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
 4. Při změně podmínek bude zřizovací listina novelizována.


V Prosetíně dne 8.12.2001

......................
Jaroslav Bartoň
starosta obce